Forberedelse

Hæmatopatologi for læger i hoveduddannelsen i patologisk anatomi og cytologi.

Målgruppe: Uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelse i 2016.

Tid 10.12. 2018 - 12.12.2018
I alt 17 undervisningstimer.

Sted Patologi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul Jensens Boulevard 99

Delkursusleder

Professor, overlæge Stephen Hamilton Dutoit
Patologi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul Jensens Boulevard 99, Aarhus 8200 N
Tlf.: 29777417
e-mail: stephami@rm.dk

Lærere på kurset

Peter Nørgaard, overlæge, Patologiafdeling, Herlev Hospital
Birgitte Preiss, overlæge, Afd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital
Trine Lindhardt Plesner, overlæge, Patologiafdelingen, Rigshospital
Stephen Hamilton Dutoit, professor, overlæge, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital

Kursets formål

Kursets fagområde er sygdomme i blod, knoglemarv, milt, lymfeknuder og ekstranodalt lymfatisk væv. Formålet med kurset er at give kursisterne

  • en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder
  • en oversigt over relevant klassifikation og diagnostiske kriterier
  • et redskab til differentialdiagnostik inden for fagområdet med særligt henblik på maligne hæmatopatologiske sygdomme.

Kursets indhold

Ikke neoplastiske blod- og knoglemarvsforandringer
Præmaligne og maligne knoglemarvsforandringer (myeloproliferativ sygdom, myelodysplastisk syndrom, leukæmier, plasmacellesygdomme, malignt lymfom)

  • benigne forandringer i lymfeknuder og ekstranodalt lymfatisk væv (reaktiv lymfatisk hyperplasi, infektiøse, granulomatøse og nekrotiserende lymfadenopatier)
  • maligne forandringer i lymfeknuder, ekstranodalt lymfatisk væv (herunder hud); B-celle non-Hodgkin lymfom, T-celle non-Hodgkin lymfom, Hodgkin lymfom
  • hæmatopatologiske metoder (immunhistokemi, enzymcyto- og enzymhistokemi, flow-cytometri, molekylære teknikker)

Mål der skal opnås i løbet af kurset

I løbet af kurset skal kursisterne lære at kunne anvende en systematisk tilgang til differentialdiagnostik inden for fagområdet. De skal opnå kompetencen til selv at diagnosticere de hyppigste benigne og maligne sygdomme i blod, knoglemarv, milt, lymfeknuder og ekstranodalt lymfatisk væv.

Kursusmateriale

Alt kursusmateriale er elektronisk. Seks uger før kurset uploades link på www.danskpatologi.dk, (Uddannelse/Speciallægeuddannelse/Kurser 2018) til kursets hjemmeside (www.lymfom.patologi.org) med følgende kursusmateriale:
• Detaljeret kursusprogram
• Virtuel præparatkasse med cases og skema til diagnoseforslag

Forberedelse

Det forudsættes, at kursisterne i kraft af arbejdet på deres afdelinger og ved selvstudium har opnået kendskab til WHOs klassifikation af hæmatopoietiske og lymfoide neoplasier. 

Det forventes, at kursisterne har teoretisk viden mindst svarende til kapitel 15 (Lymfeknudesystemets Patologi), samt kapitel 16 (Blod- og knoglemarvspatologi) i Marcussen N, Sørensen FB, Holck S, Steiniche T, Santoni-Rugiu E. Patologi, 2. udgave, FADLs Forlag.
Forud for kurset skal kursisterne gennemgå materialet på kursets hjemmeside og sende en liste med forslag til diagnose/differentialdiagnose til delkursuslederen senest d. 06. november 2018. Rettidig besvarelse af de stillede hjemmeopgaver er en forudsætning for kursusgodkendelse. Hver kursist tildeles 3 cases fra kursets virtuelle præparatkasse og skal til kurset forberede en kort mundtlig gennemgang af tilfældet med forslag til differentialdiagnoser, forudsætningerne for disse samt evt. forslag til supplerende undersøgelser med henblik på interaktiv diskussion af cases på kurset.

Kursets metoder

Undervisningen er primært tilrettelagt som interaktive forelæsninger med hovedvægt på gennemgang af cases. Der afholdes spot-tests (”workshop”) med mikroskopi af ikke på forhånd forberedte præparater.

Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse
Som en obligatorisk forberedelse til kurset har kursisternes på forhånd fået stillet en række hjemmeopgaver, som skal besvares med indsendelse af diagnoseliste inden en fastsat dato inden kursets start. Dette tydeliggør kursisternes niveau for delkursusleder og -undervisere inden kursets start. Den interaktive undervisningsform under kurset vil være medvirkende til at delkursuslederen får indblik i, i hvilken grad de satte mål opfyldes. I løbet af kurset registreres forbedringer i det faglige niveau og metodekendskab gennem dialog og spot-test.

Kursisternes evaluering af kurset

Se det indledende generelle afsnit.

Kursuslederens og lærernes evaluering af kurset

Se det indledende generelle afsnit.

Litteraturliste og andre henvisninger

Anbefalede generelle opslagsbøger

- Swerdlow, S.H., Campo, E., Harris, N.L., Jaffe, E.S., Pileri, S.A., Stein, H., Thiele, J., Vardiman. (eds.). WHO Classification of Tumours of Haematopietic and Lymphoid Tissues, Revised 4th. Edition, Volume 2. IARC Press, Lyon, France, 2017.  ISBN-13: 9789283244943

Supplerende opdatering 2016/17:

- Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, Bloomfield
CD, Cazzola M, Vardiman JW. The 2016 revision to the World Health Organization
classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016 May
19;127(20):2391-405. doi: 10.1182/blood-2016-03-643544. Epub 2016 Apr 11. Review.
PubMed PMID: 27069254.

- Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, Harris NL, Stein H, Siebert R, Advani R,
Ghielmini M, Salles GA, Zelenetz AD, Jaffe ES. The 2016 revision of the World
Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood. 2016 May
19;127(20):2375-90. doi: 10.1182/blood-2016-01-643569. Epub 2016 Mar 15. Review.
PubMed PMID: 26980727; PubMed Central PMCID: PMC4874220.

- Marcussen N, Sørensen FB, Holck S, Steiniche T, Santoni-Rugiu E. Patologi, 2. udgave, FADLs Forlag, 2013.

Supplerende generelle opslagsbøger

- Jaffe E, Harris NL, Vardiman J, Campo E, et al. Hematopathology, 2010.

- Bain, BJ, et al. (ed.): Bone Marrow Pathology. Wiley-Blackwell, 4th. Edition, 2010.

- Foucar K:.Bone Marrow Pathology. 3rd ed. American Society Clinical Pathology, 2010.

- Wilkins, B, Wright DH: Illustrated Pathology of the spleen. Cambridge University Press, 2000.